Пропонуємо дайджест вісника “Позиція” за серпень 2018 року, № 15-16

15-16 498-499 СЕРПЕНЬ

Профспілки і громада

У тісній співпраці труднощі долати легше

Василь Дячок за фахом вчитель історії та права, був підприємцем, обирався депутатом Хмельницької районної ради, а в 2010 році – сільським головою села Розсоша Хмельницького району. Встиг завоювати у селян повагу та авторитет. Отож, коли в 2015 році було створено Розсошанську сільську об’єднану територіальну громаду, жителі шести населених пунктів тодішньої Андрійковецької, Розсошанської та Ружичанської сільських рад, які нараховують майже 5,5 тисячі мешканців, обрали Василя Володимировича своїм головою, покладаючи надію на те, що він їм служитиме вірою і правдою.

І не помилилися. В цьому я переконався, перебуваючи у службових справах в Андрійківцях, Розсоші, Ружичанці та інших селах, які входять до складу територіальної громади, яка нині є однією з найпотужніших у державі в плані фінансової спроможності.

– Василя Володимировича рідко застанеш в кабінеті, – каже депутат об’єднаної територіальної громади Віктор Мазур. Хіба лише тоді, коли він веде прийом мешканців чи бере участь в підготовці та проведенні засідань виконкому, сесій, постійних комісій.

Варто відзначити, що левову частку робочого часу очільник громади проводить у селах, серед людей. Вивчає пропозиції, думки, цікавиться життям загальноосвітніх шкіл, дошкільних та медичних закладів, будинків культури, бібліотек, контролює роботу комунальних служб. Робить усе, аби покращити добробут мешканців громади, турбота про яких у нього на першому плані.

Василь Дячок також багато уваги приділяє благоустрою сіл. Першочергова увага – ремонту доріг, шкіл, створенню сучасних медичних закладів тощо. Цьогоріч, наприклад, в Ружичанці заасфальтували центральну вулицю. До слова, теж саме тут цьогоріч заплановано здійснити ще на трьох вулицях. Загалом, щороку в об’єднаній територіальній громаді проводиться капітальний ремонт 5-7 кілометрів автошляхів. Додатково вдалося залучити кошти з державного бюджету. Крім того, завершено ремонт у Ружичанському НВК та обладнано сучасний комп’ютерний клас; відремонтовано дитячий садок…

 

Офіційно

МОЗ повідомляє

Мiнiстерство охорони здоров’я України на лист ФП Хмельницької області вiд 12.03.2018 06-07-76 щодо деяких питань оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров’я у межах компетенцii повiдомляє.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу рокiв медичним та фармацевтичним працiвникам державних та комунальних закладiв охорони здоров’я» (далi – Порядок) лiкарям усiх спецiальностей, професiоналам з вищою немедичною освiтою, що допущенi до медичної дiяльностi в закладах охорони здоров’я, фахiвцям з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освiтою усiх спецiальностей державних i комунальних закладiв охорони здоров’я встановлюється надбавка за вислугу рокiв у розмiрi вiд 10 до 30 % до посадового окладу в залежностi вiд стажу роботи (понад З роки -— 10 %; понад 10 рокiв -— 20 %; понад 20 рокiв -30 %).
Дiя цього Порядку поширюсться на медичних та фармацевтичних працiвникiв, якi працюють на зазначених у пунктi З цього Порядку посадах, у будь-яких державних та комунальних установах, закладах, органiзацiях незалежно вiд пiдпорядкування i умови оплати працi яких визначаються вiдповiдно до умов оплати працi працiвникiв державних та комунальних закладiв охорони здоров’я.
Фахiвцi з базовою та неповною вищою медичною освiтою (молодшi спецiалiсти і бакалаври) мають право працювати на посадах фельдшерiв та медичиих сестер усiх спецiальностей, акушерiв, лаборантiв, фельдшерiв-лаборантiв, рентгенлаборантiв, статистикiв медичних тощо.
Отже, фельдшера-лаборанти бактеріологічної лабораторiї комунального закладу охорони здоров’я мають право на встановлення надбавки за вислугу рокiв.
Заступник Міністра МОЗ України Павло Ковтонюк.

 

«Соціальна платформа майбутнього»

Нова ініціатива під такою назвою започаткована в роботі профспілкових та громадських організацій Хмельниччини. Її метою є розповсюдження кращого досвіду в системі соціальної роботи та розширення діапазону професійного спілкування задля того, аби кожна людина, яка потребує допомоги, могла її отримати.

Про підвищення якостi життя в будь-якiй державi можна говорити лише, якщо прiоритетом у нiй є соцiальна сфера. Адже людина почувасться щасливою тодi, коли її iнтереси i потреби захищенi державою. В умовах, у яких перебуває нинi Україна, зробити це досить непросто. А тому дуже важливо об’єднати зусилля державних та недержавних структур задля того, аби кожна людина, особливо вразливих категорiй, у разi потреби отримала своєчасну адресну допомогу.
Саме про це йшла мова на конференції, iнiцiйованiй обласною органiзацiєю профспiлки працiвникiв соцiальної сфери України, яку очолює Олександр Цюзiк, запропонувавши «Соцiальну платформу майбутнього».
«Будь-який соцiальний проект має приносити користь громадi, а не вузькому колу осiб, — впевнений Олександр Дмитрович. — Дiяльнiсть, орiєнтована на користь громади, є важливою для суспiльства, бо покрашує його загальний стан, вчить людей спрямовувати свої вміння i навички не тiльки на власне збагаченая, а й на загальне благо. Наявнiсть соцiальних проектiв у суспiльствi свiдчить про його дорослiсть та розумiння, що кожен є спiввiдповiдальним за долю свого мiста, краю, народу i що неможливо побудуваги комфортне життя вiдiрвано вiд того, що робиться навколо. Соцiальні проекти творять соцiально активнi люди. А країна, де багато соцiально активних людей, завжди розвивається i прогресує. …Ми створили центр соцiальних iнiцiатив, куди може звернутися будь-яка територiальна громада. До проекту можуть приєднуватися як державнi, так i недержавнi структури, що мають соцiальне спрямування. Їх завдання — обмiнюватися досвiдом та об’єднувати зусилля для вирiшення соцiальних проблем суспiльства»…

 

Матеріальна допомога на оздоровлення: хто має право на її отримання

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівниками бюджетної сфери чітко регламентована законами України, постановами Уряду, галузевими наказами.

В обов’язковому порядку матеріальна допомога на оздоровлення має виплачуватися певним категоріям працівників. Зокрема державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, педагогічним працівникам закладів сфери культури, працівникам музеїв і бібліотек, медичним працівникам, працівникам протитуберкульозних закладів.

Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення не має перевищувати середньомісячної зарплати. Основною умовою, за якої виплачується матеріальна допомога на оздоровлення, є факт надання працівникові щорічної відпустки (повністю або її частини). Для тих працівників бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці, її можуть надати у будь-який період за заявою працівника. Адже нормативно-правові акти, які дозволяють надання матеріальної допомоги на оздоровлення, не прив’язують її виплату до факту надання щорічної відпустки.

Якщо працівник отримав грошову компенсацію за дні невикористаної щорічної відпустки, матеріальна допомога на оздоровлення не виплачується. Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 р. №134 керівникам бюджетних закладів надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами, виплачувати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, не більшу від посадового окладу. Цю виплату роблять за рахунок економії фонду заробітної плати, і вона не є обов’язковою.

 

Візьміть на замітку

Що таке сумісництво та сумісництво і як правильно його оформити?

Працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Отже, у разі виконання обов’язків, які належать до двох чи більше різних посад, які є в штатному розписі, доцільно з працівниками, крiм основного трудового договору, додатково укладати трудовi договори (угоди) про роботу за сумiсництвом.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у того ж або в іншого роботодавця за наймом. Оплата праці в даному випадку проводиться за фактично виконану роботу або за відпрацьований час (ст.102-1 КЗпП України).

Тобто, працювати на умовах сумісництва працівник може на тому ж підприємстві, яке є його основним місцем роботи, виконуючи роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час. Таке сумісництво називають внутрішнім.

Привертаємо вашу увагу на те, що працівник не може одночасно виконувати роботу за основним місцем роботи і за сумісництвом а межах робочого часу, оскільки це буде вважатися суміщенням професій.

Суміщення професій (посад) здійснюється на тому самому підприємстві в основний робочий час у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу. При цьому окремий трудовий договір з працівником не укладається, лише видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням. У штатному розписі підприємства ці посади мають бути визначені як окремі штатні одиниці з відповідними посадовими інструкціями.

Отже, посада, за якою виконують роботу за суміщенням, має бути внесена до штатного розпису й бути вакантною. Суміщення й розмір доплати за нього слід попередньо узгодити з працівником, після чого оформити наказом. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Встановлення суміщення за ініціативою роботодавця є зміною істотних умов праці, про яку працівника потрібно попередити за два місяці відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України.

Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

 

Петро Іващенко, зав.відділом правової допомоги та профадвокатури – головний інспектор праці ФПО.

 

Актуально

Три питання про нову медицину

ПЕРШЕ. Що таке протокол лікування?

Клінічний протокол – це стандарт лікування хвороби на основі клінічних спостережень. Це документ визначає , яким чином слід лікувати те чи інше захворювання, які виписувати ліки, які дослідження робити. Він складається виключно на основі доказової медицини і покликаний, по-перше, відстежувати вартість медичної послуги, по-друге, оцінювати роботу медиків.

Клінічні протоколи є і зараз, проте вони вже морально застаріли. МОЗ хоче дати дозвіл медикам використовувати вже готові американські і європейські протоколи. Але українські медики кажуть, що можна залишити і наші, тільки осучаснити їх з врахуванням європейського досвіду (вилучити так звані «фуфломіцини» і невикористовувані методики досліджень) і локалізувати під кожний конкретний лікувальний заклад. Поки єдиного погляду на це питання немає…

Готуєтесь на заслужений відпочинок?

Пенсійне забезпечення

Який страховий стаж потрiбний для призначення пенсії по інвалідності та який її розмір?

Згiдно зi статтею 32 Закону України вiд 09.07.2003 р. №1058-ІУ «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування» (далi — Закон №1058) особи, визнанi особами з iнвалiднiстю, мають право на пенсiю по iнвалiдностi залежно вiд групи iнвалiдностi за наявностi такого страхового стажу на час настання iнвалiдностi або на день звернення за пенсiєю:
для осiб з iнвалiднiстю 1 групи:
до досягнення особою 25 рокiв включно — один рiк;
вiд 26 до 28 рокiв включно — два роки;
від 29 до 31 року—три роки;
вiд 32 до 34 рокiв — чотири роки;

вiд 35 до 37 рокiв — п’ять рокiв;
вiд 38 до 40 рокiв — шiсть рокiв;

від 41 до 43 рокiв — сiм рокiв;
вiд 44 до 48 рокiв — вiсiм рокiв;
вiд 49 до 53 рокiв — дев’ять рокiв;

вiд 54 до 59 рокiв — 10 рокiв;
для осiб з iнваліднiстю ІІ та ІІІ групи:
до досягнення особою 23 рокiв включно — один рiк;
вiд 24 до 26 рокiв — два роки; вiд 27 до 28 рокiв — три роки; вiд 29 до 31 року — чотири роки; вiд 32 до 33 рокiв — п’ять рокiв; вiд 34 до 35 рокiв — шiсть рокiв; вiд 36 до 37 рокiв — сiм рокiв; вiд 38 до 39 рокiв — вiсiм рокiв; вiд 40 до 42 рокiв — дев’ять рокiв; вiд 43 до 45 рокiв — 10 рокiв; вiд 46 до 48 рокiв — 11 рокiв; від 49 до 51 року —12 рокiв; вiд 52 до 55 рокiв — 13 рокiв; вiд 56 до 59 рокiв — 14 рокiв…

 

Як не втрапити в халепу

Повернення неякісного товару

Права споживача захищає закон, але, як зізнаються самі юристи, іноді він більше на стороні продавців.

Отже, Ви здійснили покупку, але вже вдома виявили – товар з дефектом. Продавці зобов’язані повернути Вам гроші. Але для цього варто дотриматися певних правил.

Перше – строки. Якщо мова йде про придбання товару неналежної якості, то Ви обмежені не 14-ма днями, а гарантійним терміном на товар. При цьому на сезонні речі (одяг, взуття, хутрові та інші вироби) цей термін рахується з початку відповідного сезону.

Відносно продукції, на яку гарантійні строки або строки придатності не встановлені, Ви маєте право пред’явити продавцеві відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом 2 років, а відносно об’єкту будівництва – не пізніше 10 років з дня передачі його Вам…

Без якісного цементу міцний будинок не збудуєш

Європейський власник – європейські стандарти

Далеко за межами Хмельниччини відоме ПАТ «Подільський цемент»(с.Гуменці Кам’янець-Подільського району) групи компаній CRH в Україні.

У травні 1999 р. ПАТ «Подільський цемент» увійшло до складу міжнародної компанії з виробництва будівельних матеріалів CRH і вже в 2008–2011 роках підприємство пройшло повну модернізацію та перейшло на сучасний екологічно-безпечний сухий спосіб виробництва цементу. Сьогодні воно є одним із найпотужніших виробників цементу в Європі. Це перший цементний завод в Україні, який приєднався до Кіотського протоколу в рамках Проекту Спільного Впровадження ООН.

Продукція підприємства з успіхом використовувалася при спорудженні Запорізької і Хмельницької АЕС, Дністровського каскаду ГЕС, об’єкту «Саркофаг» Чорнобильської АЕС, Київського метрополітену та інших відповідальних об’єктів державного значення. Охоче ним користуються і подоляни, завдяки високій якості та помірній ціні.

Крім того, що в область зайшов потужний європейський інвестор-виробник, Хмельниччина отримала і європейський приклад співпраці з профспілками та місцевими громадами. Радує і те, що іноземні представники власників (зокрема, голова правління Кевін Маккеон) тісно співпрацюють з профорганізацією (голова – Сергій Байрак),  допомагають розвиватися, спільно вирішуючи питання життя колективу.

Крім того, що цементники вміють плідно працювати, так і відпочинок можуть влаштувати для усієї громади. Нещодавно профком та адміністрація подарували незабутнє свято для дітей і дорослих – працівників підприємства, жителів та гостей с.Першотравневе до свого професійного свята – Дня будівельника. Свято розпочалося з футбольного турніру між командою підприємства, командою профспілки ФК «Цементник» , командою «Епіцентр» та командою с. Слобідка- Кульчієвецька. Баталії тривали до самісінького вечора. У запеклих спортивних перегонах переміг  ФК«Цементник», здолавши гідного суперника – «Колос» (Слобідка Кульчієвецька), який посів другу сходинку. Та переможених не було, кожна команда була обдарована ящиком пива. Ну, а глядачі отримали надзвичайну насолоду, емоції били через край. Про гостей та вболівальників, в тому числі – найменшеньких – організатори добре подбали: для них працювали ятки з морозивом, солодкою ватою, попкорном, прохолоджувальними напоями. Діти розважалися на надувному батуті, і, увага, – на новісінькому спортивно-тренажерному майданчику, збудованому коштом підприємства на території стадіону НВК №6, де відбувалося усе дійство.

Серед «родзинок», які очікували на глядачів, – концертна, танцювальна програма, вірші, пісні та гуморески, святкова уха, молодіжна дискотека.

Переможців змагань і кращих заводчан – членів профспілкової організації товариства сердечно привітали і вручили нагороди, подяки та призи голова правління ПАТ «Подільський цемент» Кевін Маккеон, голова первинної профорганізації підприємства Сергій Байрак, керуючий відділом спорту РДА Віктор Дорош. Грамоти  активним заводчанам (Зінаїді Войтович – заслуженій працівниці профспілки, Андрію Лубко – слюсарю-ремонтнику, встановлював спортивно-тренажерний майданчик, Вячеславу Алєксєєнку – водію навантажувача, кращому громадському інспектору з охорони праці), голові правління (ще й пам’ятний подарунок) і голові первинки вручив голова хмельницької обласної організації профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів Олег Сковородніков. Він щиро подякував організаторам за чудовий захід, плідну співпрацю з профспілками і турботу про працівників.

Анатолій Лагунець.