В умовах гострої соціально – політичної кризи, збройного протистояння при проведенні АТО на теренах України, будь яке попередження трудових конфліктів у сфері трудових відносин набуває особливого значення. Саме тому, НСПП, відповідно до своєї компетенції, на постійній основі сприяє зниженню рівня соціальної напруги при проведенні працівниками страйків (колективних припинень роботи) та акцій соціального протесту.

З січня 2001 року у Хмельницькій області свої повноваження здійснює структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення – відділення НСПП, діяльність якого спрямована на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), шляхом вдосконалення системи превентивних заходів з метою недопущення розвитку конфліктних ситуацій.

Результатом діяльності Відділення за 18 років із запобігання виникненню колективних трудових спорів є те, що станом на 01.03.2017року вдалося попередити переростання у колективний трудовий спір близько 323 конфліктних ситуацій.

Поряд з цим, за останні роки роботи Служби на теренах Хмельниччини, було вирішено 74 колективних трудових спорів (у середньому по 4 спори на рік). Найбільша їх кількість зареєстрована у 1999, 2000 та 2005 роках (9-16 спорів на рік).

Участь у зазначених колективних трудових спорах прийняли майже 21,1 тис. найманих працівників із 133 вимогами щодо виплати заборгованості із заробітної плати, виконання умов колективного договору, порушень вимог законодавства про працю тощо.

Враховуючи, що економіка області має, переважно, сільськогосподарську спрямованість, більшість колективних трудових спорів (конфліктів) виникала на підприємствах харчової та переробної промисловості.

Поряд з цим, досить проблемними завжди залишаються такі галузі економіки, як житлово-комунальне господарство, транспорт та будівництво, освіта, де упродовж зазначеного часу реєструвалось виникнення від 4 до 7 колективних трудових спорів (конфліктів), вирішенню яких сприяло Відділення.

Аналізуючи позитивні вектори діяльності НСПП, не можна оминути гострих проблем, які постають перед працівниками Служби.

Наприклад, одним з найбільш соціально болючих питань, що були і є причиною виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями в Хмельницькій області, є заборгованість із заробітної плати.

Станом на 01.03.2017року така заборгованість перед найманими працівниками значно зменшилась в порівнянні з попередніми роками, однак існує у сумі 1,9 млн. грн., а тому усунення порушень вимог чинного законодавства стоїть на постійному контролі у відділенні НСПП в Хмельницькій області (далі – Відділення).

У взаємодії з органами місцевої державної влади та самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців та громадськістю, по колективних трудових спорах (конфліктах), вирішенню яких сприяло Відділення, та внаслідок здійснення заходів із запобігання їх виникненню, за  період 1998- за 2 міс. 2017 рр. було погашено заборгованості із виплати заробітної плати на загальну суму 86,8 млн. грн., що стала причиною виникнення розбіжностей та виникнення колективних трудових спорів.

Слід зазначити, що значною мірою позитивний результат цієї роботи був забезпечений завдяки спільним зусиллям соціальних партнерів та відділення НСПП, оскільки всі ми працюємо задля однієї спільної мети – досягнення соціальної стабільності та забезпечення сталого розвитку соціально-економічних та трудових відносин в області та й в Україні в цілому.

Унікальний правовий статус НСПП  дає змогу  на паритетних началах плідно взаємодіяти із  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців та профспілок.

З цією метою відділенням НСПП укладено 11 Угод про співпрацю та взаємодію, зокрема, з Федерацією профспілок Хмельницької області, галузевими профспілковими організаціями працівників культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, будівництва, агропромислового комплексу, Об’єднанням роботодавців Хмельницької області.

Готовність до подальшої співпраці у сфері стабілізації соціально-трудових відносин висловили ряд інших зацікавлених структур, з якими упродовж поточного року заплановано укласти подібні угоди.

Згідно із Законом України «Про соціальний діалог в Україні», Відділенням проводиться робота по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу на територіальному рівні.

Зокрема, після вступу у дію Закону України «Про соціальний діалог в Україні» з 2011 року відбулось 41 засідання Комісії Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

За наслідками цієї роботи визнано репрезентативними 37 організацій профспілок та 4 організації роботодавців, уповноваженим представникам яких видані свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні зазначених сторін соціального діалогу.

Впроваджуючи норми Закону України «Про соціальний діалог в Україні», з метою об’єднання зусиль сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, Відділення спрямовує свою діяльність на підвищення рівня правової обізнаності сторін соціального діалогу на територіальному рівні.

З метою забезпечення поінформованості громадськості та зацікавлених сторін соціально-трудових відносин про основні напрямки та результати своєї роботи, підвищення рівня правової культури сторін соціального діалогу, Відділення постійно напрацьовує актуальний матеріал для систематичного випуску Інформаційного бюлетеня.

Для надання консультативної допомоги з питань законодавства про працю працює «гаряча» телефонна лінія .

Так, тільки за останні три роки та 2 місяця 2017 року працівниками Відділення взято участь у 57 навчально-тематичних семінарах з цих питань та підготовлено до друку 26 публікацій у місцевих засобах масової інформації, 178 публікацій на сайтах Відділення та НСПП, а також 46 публікацій на сайті сторін соціального діалогу.

Безпосередньо на місцях надзвичайно важливу допомогу у підготовці необхідної інформації в галузях економіки та окремих суб’єктів господарювання надають представники позаштатної інституції НСПП, що працюють на громадських засадах в районах та містах. Саме вони є тією необхідною ланкою, яка здійснює двосторонній зв’язок між роботодавцями та профспілковими організаціями, органами влади та Відділенням.

Зокрема, істотний внесок у поліпшення соціально-трудових відносин у колективах області та забезпечення оперативного інформування про спірні чи конфліктні ситуації роблять представники позаштатних інституцій НСПП – завідувачі 26-ти інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які діють у 20-ти районних центрах та 6-ти містах обласного значення Хмельниччини, 11 трудових арбітрів та 4 незалежних посередника.

Усі повноваження Служби закріплені у Законі України « Про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів )», який допомагає найманим працівникам, при чіткій координації дій з боку відділення НСПП в Хмельницькій області, створювати сприятливу атмосферу для примирно – переговорного процесу на теренах Хмельницької області.

 

Г. Шинкаренко, заступник начальника відділення НСПП в Хмельницькій області